Doorgaan naar inhoud Ga naar navigatie

Gebruiksvoorwaarden voor digitale inhoud die voor commerciële doeleinden ter beschikking wordt gesteld1. Toepassingsgebied en definities
Bosch Thermotechnology NV ("BOSCH") stelt de Gebruiker uitgebreid informatie- en gegevensmateriaal in verband met de verkoop van zijn producten ter beschikking om te downloaden. Het gaat daarbij in het bijzonder om teksten, tekstfragmenten, foto's, grafieken, technische en commerciële datarecords (Datanorm-teksten), CAD-tekeningen, geluids-, video- en animatiebestanden, catalogus- en planningssoftware alsook geregistreerde en niet-geregistreerde woord-/beeldmerken zoals bv. "Buderus", "Bosch" en "Junkers", hierna gezamenlijk het "Promotiemateriaal" genoemd. Door het downloaden en/of gebruiken van door BOSCH ter beschikking gesteld Promotiemateriaal gaat de Gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. De term "Gebruiker" verwijst in deze voorwaarden naar alle natuurlijke en rechtspersonen die door BOSCH ter beschikking gesteld Promotiemateriaal gebruiken om de producten van Bosch Thermotechnology NV op de markt te brengen.

2. Geldigheidsgebied van de gebruiksvoorwaarden
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle Promotiemateriaal dat BOSCH ter beschikking stelt om te downloaden, ongeacht waar en in welke vorm BOSCH het Promotiemateriaal ter beschikking stelt.

3. Gebruiks- en toegangsrechten:
3.1 Het is niet toegestaan websites waarop BOSCH Promotiemateriaal om te downloaden ter beschikking stelt, in hun geheel en/of de niet-downloadbare delen daarvan in hun geheel of gedeeltelijk te downloaden, te reproduceren en/of te verspreiden. Het is wel toegestaan technische kopieën te maken voor browsing, voor zover deze handeling geen economische doeleinden dient, en permanente kopieën voor eigen gebruik te maken.
3.2 Alle door BOSCH om te downloaden ter beschikking gesteld Promotiemateriaal is auteursrechtelijk en/of merkrechtelijk beschermd. Alle daaruit voortvloeiende rechten komen uitsluitend toe aan BOSCH.
Het ter beschikking stellen van Promotiemateriaal door BOSCH dient alleen om de advertenties van de Gebruiker te ondersteunen, in het bijzonder de presentatie van de producten van Bosch Thermotechnology NV, met het oog op de klant- en projectverwerving, productontwerp en -planning en de ondersteuning van journalistiek werk (“Gebruiksdoeleinde”). Het door BOSCH ter beschikking gestelde Promotiemateriaal mag daarom uitsluitend worden gebruikt door de gebruikers voor hun eigen reclame (website, brochures enz.) en voor journalistieke doeleinden. Alleen voor deze doeleinden verleent BOSCH de Gebruiker een enkelvoudig, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, lokaal en onder voorbehoud van het volgende punt 5, voor onbepaalde tijd een gebruiksrecht van het Promotiemateriaal.
Het aanbieden van Promotiemateriaal aan derden (bijvoorbeeld in een eigen downloadzone), het gebruik ervan in beelddatabanken, fotocatalogi en het gebruik van afbeeldingen in veilingplatforms is niet toegestaan.

4. Beperking van de gebruikslicentie:
De belangen van Bosch Thermotechnology NV moeten bij het gebruik van het Promotiemateriaal steeds op passende wijze in aanmerking worden genomen. Het Promotiemateriaal mag uitsluitend worden gebruikt in verband met de producten en diensten van Bosch Thermotechnology NV en mag in het bijzonder niet worden gebruikt in verband met pornografische, lasterlijke, racistische, misleidende en dergelijke inhoud die in strijd is met de wet. Bovendien mag het Promotiemateriaal niet worden gebruikt op een manier die als beledigend, obsceen of illegaal kan worden beschouwd. Het is uitdrukkelijk verboden het Promotiemateriaal te gebruiken in een context die de reputatie en het aanzien van Bosch Thermotechnology NV in gevaar brengt of schendt.

5. Looptijd/herroeping gebruikslicentie:
5.1 Bosch Thermotechnology NV behoudt zich het recht voor de gebruiksrechten met betrekking tot alle of een deel van het ter beschikking gestelde Promotiemateriaal overeenkomstig de hierboven vermelde bepalingen te allen tijde in te trekken en met name het verdere gebruik ervan te verbieden. Hierbij zal BOSCH voldoende rekening houden met de belangen van de Gebruiker en zo nodig een omzettingstermijn toekennen.
5.2 BOSCH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de terbeschikkingstelling van het Promotiemateriaal te allen tijde geheel of gedeeltelijk zonder afzonderlijke voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de terbeschikkingstelling tijdelijk of definitief stop te zetten.

6. Bronverwijzing:
Bij gebruik van het ter beschikking gestelde Promotiemateriaal moet de Gebruiker op de voor het respectieve gebruik gebruikelijke wijze en voor zover technisch mogelijk op het Promotiemateriaal zelf of op/in het gebruikte medium de bron in de volgende vorm vermelden: "Bosch Thermotechnology NV".
Collectieve verwijzingen zijn toegelaten.

7. Bewerking/wijzigingen:
7.1 BOSCH behoudt zich het recht voor de omvang van het aanbod en de afzonderlijke bestanden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verwijderen of aan te vullen. BOSCH behoudt zich met name het recht voor zonder verdere kennisgeving de bestanden te wijzigen ten opzichte van de door de Gebruiker geladen versie.
7.2 Elke bewerking, wijziging of manipulatie van het ter beschikking gestelde Promotiemateriaal, zoals nafotograferen, grafische vervalsing, fotocomposing of wijziging door middel van andere elektronische hulpmiddelen, die verder gaan dan kleurcorrecties, uitsnijdingen en verkleiningen, is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van BOSCH. De informatie mag evenmin in een verwarrende context worden weergegeven.
Copyrights, serienummers, watermerken of andere productidentificaties mogen nooit worden verwijderd of gewijzigd.

8. Gebruiksvergoeding:
De overdracht van de bestanden gebeurt kosteloos. De Gebruiker heeft niet het recht om van derden een vergoeding te vragen voor het gebruik van de bestanden. Het recht van de Gebruiker van derden een vergoeding te eisen voor prestaties die met behulp van Promotiemateriaal worden geleverd, blijft onaangetast.

9. Aansprakelijkheid:
9.1 Bosch Thermotechnology NV is niet aansprakelijk voor schendingen van het persrecht, het auteursrecht of andere wetten door oneigenlijk of verwarrend gebruik van het ter beschikking gestelde Promotiemateriaal. In geval van niet-naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden, is alleen de Gebruiker aansprakelijk ten opzichte van eventuele derden. De Gebruiker stelt Bosch Thermotechnology NV vrij van alle claims van derden, inclusief eventuele proceskosten.
9.2 BOSCH is alleen aansprakelijk voor opzet en bedrog. Dit geldt niet voor overlijden of lichamelijk letsel noch voor gevallen van wettelijk verplichte aansprakelijkheid.
9.3 BOSCH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens. De Gebruiker is verplicht om vóór gebruik van het ter beschikking gestelde Promotiemateriaal de actualiteit en aannemelijkheid ervan te controleren.
9.4 BOSCH is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het Promotiemateriaal of uit een onjuist hergebruik van het Promotiemateriaal.

10. Intellectueel eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief auteursrechten, softwarerechten, databankrechten, octrooien, knowhow, onderliggende algoritmen, merken, logo's, merknamen en andere commerciële herkenningstekens en andere soortgelijke rechten zoals aanmeldingen, aanvragen, verlengingen voor de hele wereld) op het gedownloade Promotiemateriaal zijn eigendom van BOSCH.

11. Aanvullende voorwaarden
11.1. Bijkomend gelden de “Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden” van BOSCH in hun respectieve geldige versie.
11.2. Voor het overige gelden voor de te downloaden catalogus- en planningssoftware de overdrachtvoorwaarden van BOSCH die u via de volgende link kunt openen: https://www.buderus.com / www.bosch-thermotechnology.com

12. Slotbepalingen
12.1 Wanneer afzonderlijke bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.
12.2 Enkel het Belgisch recht is van toepassing met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten.
Voor geschillen zijn de rechtbanken van Mechelen bevoegd.
12.3 Wijzigingen en/of aanvullingen moeten schriftelijk worden vastgelegd.Versie: 05/2020 Bosch Thermotechnology NV

Algemene voorwaarden

Aanvaard ajb de Algemene voorwaarden vooraleer media te downloaden

Ik aanvaard
  • Imprint
  • Privacybeleid
  • Gebruiksvoorwaarden
  • FAQ
  • © Bosch Thermotechnology N.V./S.A. 2024, alle rechten voorbehouden