Doorgaan naar inhoud Ga naar navigatie

Privacybeleid

Privacyverklaring

Bosch Thermotechnology (hierna "Bosch" resp. "wij" of "ons") is verheugd over uw bezoek aan onze internetpagina's en uw gebruik van onze mobiele applicaties (samen ook "online-aanbod") en uw interesse in ons bedrijf en onze producten.

Bosch respecteert uw privésfeer

De bescherming van uw privésfeer bij de verwerking van persoonlijke gegevens en de veiligheid van al uw bedrijfsgegevens is voor ons een uiterst belangrijk thema, waarmee wij rekening houden in al onze bedrijfsprocessen. Wij verwerken persoonlijke gegevens, die bij uw bezoek aan ons online-aanbod worden verzameld, vertrouwelijk en alleen conform de wettelijke voorschriften.

Privacy en informatieveiligheid zijn onderdeel van ons bedrijfsbeleid.

Verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking

Bosch is met de hieronder aangewezen persoon of personen gezamenlijk verantwoordelijk en heeft een overeenkomst inzake de gezamenlijke verantwoordelijkheid gesloten. De essentiële inhoud van de overeenkomst is afgeleid uit de volgende informatie en wordt u op verzoek ook ter beschikking gesteld. Uitzonderingen en verdere details worden in deze privacyverklaring toegelicht.

De contactgegevens van de bij de verwerking betrokken personen zijn als volgt:

Bosch Thermotechnology N.V. / S.A., Zandvoortstraat 47 2800 - Mechelen, BELGIUM, Tel.: +32 (0)15 465600

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

Bosch.IO GmbH, Ullsteinstrasse 128, 12109 Berlin, GERMANY, Tel: +49 30 726112-0

Verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgebonden gegevens

Grondbeginselen

Persoonlijke gegevens omvatten alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mailadressen, contract-, boekings- of rekeninggegevens die onderdeel is/zijn van de identiteit van een persoon.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens (inclusief IP-adressen) alleen dan wanneer hiervoor een wettelijke grondslag aanwezig is of wanneer u ons daarvoor, bijv. vanwege een registratie, uw toestemming hebt verleend.

Verwerkte gegevenscategorieën

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

 • Communicatiegegevens (bijv. naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres)

 • Structurele contractgegevens (bijv. contractrelatie, product- resp. contractbelang, klantnummer)

 • Klanthistorie

 • Plan- en controlegegevens

 • Bewegingsgegevens

 • Informatie van derden (bijv. kredietbureaus, of uit openbare registers)

 • Product- en installatiegegevens (bijv. installatieadres, serienummers, toesteltypes, installatiedatum)

 • Verbindings- en technische gegevens (bijv. IP-adressen, gegevens over de internetverbinding)

 • Systeemgegevens (bijv. events, storingen, online-gegevens, sensorwaarden, servicevoorspellingen)

 • Gebruikersvoorkeuren (bijv. taal, tijdzone)

 • Gegevens van een productregistratie (bijv. informatie over de installateur, datum van de registratie)

 • Toestelindicatoren (bijv. serienummer, toestel-ID)

 • Locatiegegevens (bijv. GPS-coördinaten)

 • Contacten

 • Agendagegevens

 • Bestanden

 • Berichten

 • Gegevens van uw AVG-gerelateerde aanvraag (bijv. soort aanvraag, informatie met betrekking tot uw identiteit en/of over communicatie)

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen

Wij en de door ons ingehuurde dienstverleners verwerken uw persoonlijke gegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

 • Beschikbaarstelling van dit online-aanbod (rechtsgrondslag: art. 6 par. 1 p. 1 sub b AVG, uitvoering overeenkomst).

 • Facturering conform onze contractvoorwaarden (rechtsgrondslagen: art. 6 par. 1 p. 1 sub b AVG, uitvoering overeenkomst).

 • Verkoop van vorderingen (rechtsgrondslagen: art. 6 par. 1 p. 1 sub f AVG, legitiem belang onzerzijds in een efficiënt beheer van vorderingen).

 • Ter identificatie van storingen en uit veiligheidsoverwegingen (rechtsgrondslagen: art. 6 par. 1 p. 1 sub f AVG, uitvoering van onze wettelijke verplichtingen aangaande gegevensbescherming en ons legitiem belang in het verhelpen van storingen en de beveiliging van ons aanbod).

 • Werving door ons of derden alsook marktonderzoeken en metingen van reikwijdte voor zover wettelijk toegestaan of in de mate waartoe u ons toestemming hebt gegeven. (Rechtsgrondslag: art. 6 par. 1 p. 1 sub a, sub f AVG, ons legitiem belang in de verwerking van persoonlijke gegevens voor direct marketing, voor zover in overeenstemming met voorschriften aangaande gegevensbescherming en mededingingsrecht. Voor zover wettelijk verplicht wordt er alleen contact met u opgenomen voor marketingdoeleinden als u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven).

 • Organiseren van kortingsacties conform de relevante kortingsregels (rechtsgrondslag: art. 6 par. 1 p. 1 sub b AVG, uitvoering overeenkomst).

 • Verzenden van een nieuwsbrief met toestemming van de ontvanger per e-mail resp. SMS/MMS (rechtsgrondslag: art. 6 par. 1 p. 1 sub a AVG, toestemming).

 • Handhaving en verdediging van onze rechten (rechtsgrondslag: art. 6 par. 1 p. 1 sub f AVG, legitiem belang onzerzijds in de handhaving en verdediging van onze rechten).

 • ter uitvoering van onze wettelijke verplichtingen aangaande productbewaking en ten behoeve van productveiligheidsdoeleinden. (Rechtsgrondslag: art. 6 par. 1 p. 1 sub f AVG, ons legitiem belang om de veiligheid van onze producten te waarborgen).

 • ter handhaving van onze rechten in het kader van kwesties aangaande garantie en productregistratie. (Rechtsgrondslag: art. 6 par. 1 p. 1 sub f AVG, ons legitiem belang om de veiligheid van onze producten te waarborgen).

 • Registreren, plannen en bewerken van inzet van de klantendienst. (Rechtsgrondslag: art. 6 par. 1 p. 1 sub b AVG, uitvoering overeenkomst)

 • Om te voldoen aan de door u aan ons toegestane verwerkingsdoeleinden die afzonderlijk zijn gespecificeerd (Rechtsgrondslag: artikel 6, par. 1, lid 1, punt a, AVG).

 • Voor het verwerken en beantwoorden van (klant)vragen en mededelingen aan ons in verband met ons bedrijf, onze producten en onze diensten (Rechtsgrondslag: artikel 6, par. 1, lid 1, punt f AVG, ons rechtmatige belang bij de communicatie met klanten in het kader van onze bedrijfsactiviteiten; artikel 6, par. 1, lid 1, punt b AVG, voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, zoals het opstellen van offertes).

 • ten behoeve van kwaliteitscontroles en -verbeteringen. (Rechtsgrondslag: art. 6 par. 1 p. 1 sub f AVG, ons legitiem belang onze producten en diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren)

 • Om uw verzoek om gegevensbescherming in verband met de verwerking van persoonsgegevens door ons te verwerken. Opmerking: om uw aanvraag te kunnen verwerken, geven wij uw gegevens door aan andere bedrijven van de Bosch Groep en/of aan derden, zoals externe dienstverleners, voor zover dat nodig is. (Rechtsgrondslag art. 6, par. 1, lid 1, punt c AVG, onze wettelijke verplichting om te reageren op verzoeken uit hoofde van art. 12 e.v. AVG).

Registratie

Als u gebruik wilt maken van diensten waarvoor het afsluiten van een contract is vereist, verzoeken wij u om u te registreren. Ten behoeve van de registratie verzamelen we de voor bekrachtiging en uitvoering van een contract vereiste persoonlijke gegevens (bijv. voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres, evt. gegevens m.b.t. de gewenste betaalwijze resp. van de rekeninghouder) evenals evt. overige gegevens op vrijwillige basis. Verplichte invoer is aangeduid met een *.

SingleKey ID

Als verantwoordelijke voor de SingleKey ID is Bosch.IO GmbH, samen met derden die verantwoordelijk zijn voor de door u gebruikte toepassing(en), medeverantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming. In overeenstemming met art. 26 van de AVG (gezamenlijk verantwoordelijken voor de verwerking) zijn wij schriftelijk overeengekomen de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking uit te oefenen. In het bijzonder hebben wij de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de betrokken partijen vastgelegd en afgesproken. Voor gedetailleerde informatie over afzonderlijke verwerkingen verwijzen wij u naar de verklaring inzake gegevensbescherming van Bosch.IO GmbH.

Gegevensverwerking door Facebook

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland ("Facebook"), verwerkt persoonsgerelateerde gegevens van u, wanneer u onze fanpage oproept: https://www.facebook.com/policy.php

Via het bovengenoemde privacybeleid van Facebook kunt u te weten komen welke persoonlijke gegevens door Facebook worden verwerkt en welke rechten op het gebied van gegevensbescherming u ten opzichte van Facebook hebt. Op de gegevensverwerking door Facebook hebben wij geen invloed.

Instellingsmogelijkheden en toegang tot statische gegevens

Op onze fanpage geeft Facebook ons de volgende instelmogelijkheden resp. geeft Facebook toegang tot de volgende gegevens:

 • Voor onze fanpage of voor individuele bijdragen die op de fanpage worden gepubliceerd, kunnen we op Facebook instellen welke doelgroep moet worden bereikt. De instellingen worden gemaakt op basis van algemene parameters (bijv. leeftijdsgroep, taal, regio, interesses), waardoor onze inhoud op specifieke groepen kan worden gericht. Met de instelmogelijkheden die Facebook ons biedt, is het voor ons niet mogelijk om individuele personen aan te spreken of te identificeren.

 • Facebook geeft ons toegang tot statistische analyses die informatie geven over het gebruik van onze fanpage. De voor ons zichtbare analyses staan ons niet toe om een individuele analyse te maken van het gebruiksgedrag van individuele personen. We kunnen alleen geaggregeerde gegevens bekijken (bijv. aantal hits, likes, volgers, regio van herkomst, leeftijdsgroep, geslacht) die informatie geven over ons publiek en het gebruik van onze fanpage. Meer informatie over de door Facebook beschikbaar gestelde statistiek kunt u oproepen via https://de-de.facebook.com/business/a/page/page-insights.

Bovendien kunnen wij de gegevensverwerking door Facebook niet beïnvloeden. Wij verwerken deze gegevens om de inhoud van onze fanpage bekend te maken aan de doelgroep en om het gebruik van onze fanpage beter te kunnen begrijpen en te kunnen optimaliseren.

Overeenkomst gezamenlijke verantwoordelijkheid

De tussen ons en Facebook gesloten overeenkomst betreffende de gezamenlijke verantwoordelijkheid vindt u onder: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Communicatiemiddelen die we gebruiken om met u te communiceren

U kunt ons berichten sturen via Facebook. Als u ons berichten stuurt via Facebook, ontvangen wij de volgende gegevens van Facebook:

 • Ingevoerd bericht

 • Naam

 • Profielfoto

 • Bijlagen

 • Spraakberichten

Deze persoonlijke gegevens worden gebruikt om uw aanvraag te verwerken en om u ondersteuning te kunnen bieden (u kunt ons bijvoorbeeld vragen over onze producten sturen via onze fanpage, die wij dan zullen beantwoorden). We gebruiken de gegevens ook in geaggregeerde en anonieme vorm om het gebruik van onze fanpage beter te begrijpen. Hiervoor kunnen we analyseren welke groep mensen (bijv. eindklanten, particulieren, medewerkers) gebruik maken van het communicatiekanaal dat via onze fanpage wordt aangeboden, vanuit welk land en in welke taal. Uiterlijk 180 dagen na ontvangst van uw bericht worden uw persoonsgebonden gegevens weer gewist.

De persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen worden aan de voor de aanvraag verantwoordelijke rechtspersoon van Bosch doorgestuurd (bijvoorbeeld wanneer u een product aanvraagt dat door een ander deel van Bosch wordt beheerd). De voor de verwerking verantwoordelijke Bosch-rechtspersoon kan ook buiten de EER gevestigd zijn. Wij kunnen uw persoonsgebonden gegevens ook doorgeven aan ontvangers die buiten de EER zijn gevestigd, in zogenoemde derde landen. In dit geval zullen we ervoor zorgen dat de ontvanger een adequaat niveau van gegevensbescherming heeft voordat de gegevens worden overgedragen. U kunt bij ons een overzicht krijgen van de ontvangers in derde landen en een kopie krijgen van de concreet overeengekomen regelingen met betrekking tot de waarborging van een toereikend niveau van gegevensbescherming. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen. U kunt onze contactgegevens vinden in de link naar onze mededeling over gegevensbescherming.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens komt voort uit ons legitiem belang (Art. 6 par. 1 lid 1 punt f) AVG) of een evt. bestaande contractrelatie (Art. 6, par. 1, lid 1, punt b) AVG). Berichten die u ons via onze fanpage stuurt, worden ook door Facebook verwerkt. Voor informatie over de verwerking van gegevens door Facebook verwijzen wij u naar het hierboven vermelde privacybeleid van Facebook.

Verplichting persoonlijke gegevens beschikbaar te stellen

Houd er rekening mee dat u voor de duur van de tussen Bosch en u bestaande overeenkomst de persoonlijke gegevens beschikbaar dient te stellen die voor het aangaan, uitvoeren en beëindigen van die zakelijke overeenkomst en voor het nakomen van de daarmee verbonden contractuele verplichtingen vereist zijn of die wij op wettelijke gronden dienen te verwerken. Zonder de beschikbaarstelling van deze gegevens kunnen wij geen overeenkomst met u afsluiten, uitvoeren of beëindigen.

Indien de verwerking van gegevens in het kader van het gebruik van dit online-aanbod niet wettelijk vereist is of niet noodzakelijk is voor het aangaan, uitvoeren of beëindigen van contractuele verplichtingen, dan is de beschikbaarstelling van uw gegevens vrijwillig. Houd er wel rekening mee dat het niet beschikbaar stellen van daarvoor vereiste gegevens gevolgen kan hebben voor bepaalde functionaliteiten van ons online-aanbod of onze dienstverlening.

Logbestanden

Bij ieder gebruik van het internet verzendt uw internetbrowser automatisch bepaalde informatie die wij opslaan in zogenoemde logbestanden.

Deze logbestanden worden door ons opgeslagen voor de duur van 7 dagen om storingen te identificeren en om veiligheidsredenen (bijv. om aanvalspogingen op te lossen) en daarna gewist. Logbestanden waarvan langer bewaren noodzakelijk is ten behoeve van eventuele bewijslast, komen niet voor wissen in aanmerking alvorens het respectievelijke voorval definitief is opgelost en kunnen in bepaalde gevallen worden overgedragen aan onderzoeksinstanties. In de logbestanden wordt de volgende informatie opgeslagen:

 • het IP-adres (internetprotocol-adres) van het eindapparaat, van waaruit toegang tot het online-aanbod wordt verkregen;

 • het internetadres van de website van waaruit het online-aanbod werd bezocht (zgn. herkomst- of referrer-URL);

 • de naam van de serviceprovider waarmee het bezoek van het online-aanbod plaatsvond;

 • de naam van de opgevraagde bestanden resp. informatie;

 • datum, tijdstip en duur van het opvragen;

 • besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser met inbegrip van geïnstalleerde add-ons (bijv. voor de Flash-player);

 • http-statuscode (bijv. "aanvraag succesvol" of "opgevraagde bestand niet gevonden").

 • overgedragen hoeveelheid gegevens;

Kinderen

Dit online-aanbod is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar.

Overdracht van gegevens

Overdracht van gegevens aan andere verantwoordelijken

Uw persoonlijke gegevens worden door ons in principe alleen dan aan andere verantwoordelijken overgedragen wanneer dit noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst en wij of derden een legitiem belang hebben bij deze overdracht, of wanneer u hiervoor toestemming hebt verleend. Details over de rechtsgrondslagen kunt u vinden in het gedeelte Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen. Met derden kunnen ook andere bedrijven uit de Bosch-groep worden bedoeld. In deze privacyverklaring wordt verduidelijkt in welke gevallen gegevens aan derden worden verstrekt op basis van een legitiem belang.

Bovendien kunnen gegevens aan andere verantwoordelijken worden overgedragen, wanneer wij daar vanwege wettelijke bepalingen of bestuurlijke of gerechtelijke bevelen toe worden verplicht.

Dienstverleners (algemeen)

Voor opdrachten als verkoop- en marketingservices, contractmanagement, betalingsafhandeling, programmering, datahosting en hotline-diensten schakelen wij externe dienstverleners in. Deze dienstverleners zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en worden regelmatig gemonitord, vooral met betrekking tot hun zorgvuldige omgang met en de beveiliging van de bij hen opgeslagen gegevens. Wij verplichten alle dienstverleners tot vertrouwelijkheid en naleving van de wettelijke bepalingen. Met dienstverleners kunnen ook andere bedrijven uit de Bosch-groep worden bedoeld.

Doorgifte aan ontvangers buiten de EER

Wij kunnen persoonlijke gegevens ook doorgeven aan ontvangers die buiten de EER zijn gevestigd, in zogenoemde derde landen. In zulke gevallen zorgen wij er voor de overdracht voor, dat er bij de ontvanger ofwel een toereikend niveau aan gegevensbescherming bestaat (bijv. op basis van een gelijkwaardigheidsbeschikking van de Commissie van de EU voor het desbetreffende land of de overeenkomst van zogenoemde EU-standaardverdragsclausules tussen de Europese Unie en de ontvanger) of dat u toestemming hebt gegeven voor de overdracht.

U kunt bij ons een overzicht krijgen van de ontvangers in derde landen en een kopie krijgen van de concreet overeengekomen regelingen met betrekking tot de waarborging van een toereikend niveau van gegevensbescherming. Volg hiervoor de aanwijzingen in het gedeelte Contact.

Duur van de opslag; bewaartermijnen

Wij slaan uw gegevens in principe zo lang op als voor het ten uitvoer brengen van ons online-aanbod en de daarmee verbonden diensten noodzakelijk is, resp. zo lang wij een legitiem belang hebben bij voortdurende opslag (zo kunnen wij bijv. ook na uitvoering van de overeenkomst nog een legitiem belang hebben bij marketing per post). Daarna wissen wij uw persoonlijke gegevens met uitzondering van die gegevens die wij voor het nakomen van gerechtelijke verplichtingen langer moeten bewaren (bestuurlijke en handelsrechtelijke bewaartermijnen verplichten ons bijv. documenten als contracten en facturen voor een bepaalde tijdsduur te bewaren).

Controles van kredietwaardigheid

Wij hebben er een legitiem belang in om, ter bescherming tegen wanbetaling, de in dit gedeelte beschreven kredietcontroles uit te voeren. Wij kunnen bedrijven de opdracht geven om op mathematisch-statistische basis een beoordeling van het risico op wanbetaling uit te voeren en ons, voor zover wettelijk toegestaan, te informeren over de waarschijnlijkheid van wanbetaling. Voor deze beoordeling kunnen ook, maar niet uitsluitend, adresgegevens worden gebruikt. Mocht het resultaat van een controle van kredietwaardigheid niet aan onze wensen voldoen, behouden wij ons het recht voor een veilige betalingswijze (bijv. creditcard) te verlangen of het afsluiten van een overeenkomst te weigeren.

Bij de controle van kredietwaardigheid is sprake van geautomatiseerde besluitvorming. Mocht u het niet eens zijn met de uitkomst, dan kunt u ons uw standpunt schriftelijk mededelen en laten wij ons besluit door een medewerker controleren. Bovendien hebt u het recht door de dienstverlener te worden geïnformeerd over de daadwerkelijke redenen van het besluit.

Wij hebben onderstaande dienstverleners opdracht gegeven controles van kredietwaardigheid uit te voeren:

Kortingsacties

Als u deelneemt aan een kortingsactie van ons, gebruiken wij uw gegevens om u op de hoogte te stellen wanneer u wint en voor reclame voor onze producten voor zover wettelijk toegestaan resp. voor zover u hiervoor toestemming hebt gegeven. Gedetailleerde informatie over de kortingsacties vindt u in de respectievelijke deelnamevoorwaarden.

Gebruik van cookies

Om ons online-aanbod te kunnen presenteren kunnen cookies en trackingmechanismen worden toegepast.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat kunnen worden opgeslagen bij uw bezoek van ons online-aanbod.

Tracking is op allerlei technische manieren mogelijk. Wij verwerken informatie vooral met behulp van pixeltechnologie resp. logbestandenanalyse.

Categorieën

Wij maken onderscheid tussen cookies die noodzakelijk zijn voor de technische functionaliteit van het online-aanbod en cookies en trackingmechanismen die niet noodzakelijk zijn voor de technische functionaliteit van het online-aanbod.

Gebruik van het online-aanbod is over het algemeen mogelijk zonder cookies die geen technisch doel dienen.

Technisch noodzakelijke cookies

Met technisch noodzakelijke cookies worden cookies bedoeld, zonder welke de presentatie van het online-aanbod niet kan worden gegarandeerd. Hieronder vallen bijv. cookies die gegevens opslaan om de storingsvrije weergave van video- resp. audio-inhoud te garanderen.

Deze cookies worden aan het einde van uw bezoek gewist.

Technisch niet noodzakelijke cookies en trackingmechanismen

Deze cookies en trackingmechanismen gebruiken wij telkens uitsluitend met uw voorafgaande toestemming. Een uitzondering hierop is het cookie dat de huidige status van uw privacyinstellingen opslaat (selectiecookie). Dit wordt vastgesteld op basis van het legitieme belang. Deze cookies en trackingmechanismen verdelen we in twee subcategorieën:

Comfort-cookies

Deze cookies vergemakkelijken de bediening en maken zo comfortabeler surfen in ons online-aanbod mogelijk, in deze cookies kunnen bijv. uw taalinstellingen worden vastgelegd.

Marketing-cookies en trackingmechanismen

Algemeen

Het gebruik van marketing-cookies en trackingmechanismen maakt het voor ons en onze partners mogelijk u een op uw interesses afgestemd aanbod te tonen, gebaseerd op een analyse van uw gebruikersgedrag:

 • Statistiek: Met het gebruik van statistische tools meten wij bijv. hoe vaak u bepaalde pagina's bezoekt.

 • Conversie-tracking: Onze conversie-trackingpartners plaatsen een cookie op uw computer ("conversion cookie") indien u via een advertentie bij de betreffende partner op onze website bent terechtgekomen. Deze cookies verliezen normaal gesproken na 30 dagen hun geldigheid. Wanneer u bepaalde pagina's van ons bezoekt en het cookie nog geldig is, dan kunnen wij en de desbetreffende conversie-trackingpartner zien dat een bepaalde gebruiker op de advertentie klikte en zo naar onze pagina werd doorgestuurd. Dit kan ook voor alle apparaten plaatsvinden. De met behulp van conversie-cookies verzamelde informatie dient voor de samenstelling van conversie-statistieken en voor de vaststelling van het totaal aantal gebruikers dat op een bepaalde advertentie klikte en naar een van een conversie-trackingtag voorziene pagina werd doorgestuurd.

 • Social plug-ins: Op enkele pagina's van ons online-aanbod zijn inhoud en diensten van andere aanbieders (bijv. Facebook, Twitter) ingesloten, die ook cookies en actieve componenten kunnen toepassen. Meer informatie over social plug-ins vindt u in het gedeelte Social plug-ins.

 • Retargeting: Deze tools creëren met behulp van reclamecookies resp. reclamecookies van derden zogenoemde webbakens (onzichtbare grafieken, die ook pixels of telpixels worden genoemd) of vergelijkbare technologieën gebruikersprofielen. Deze zijn bedoeld voor de plaatsing van interessegerelateerde reclame en sturing van de frequentie waarin de gebruiker bepaalde advertenties te zien krijgt. Verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens in combinatie met deze tools is de respectievelijke aanbieder. De aanbieders van de tools geven informatie voor bovengenoemde doeleinden eventueel ook door aan derden. Houd in dit verband rekening met de privacyverklaringen van de betreffende aanbieder.

Houd er rekening mee dat bij het gebruik van de tools in sommige gevallen overdracht van uw gegevens kan plaatsvinden aan ontvangers buiten de EER, waar geen toereikend gegevensbeschermingsniveau bestaat zoals vastgelegd in de AVG (bijv. de VS). Meer informatie hierover vindt u in de volgende beschrijving van de afzonderlijke marketingtools.

 • Google Analytics Aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland Functie: analyseren van gebruikersgedrag (pagina-impressies, aantal bezoekers en bezoeken, downloads), aanmaken van pseudonieme gebruikersprofielen op basis van cross-device informatie van ingelogde Google-gebruikers (cross-device tracking), uitbreiden van pseudonieme gebruikersgegevens met doelgroepspecifieke informatie van Google, retargeting, UX-testing, conversion tracking en retargeting in verband met Google Ads

 • Google Optimize Aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland Functie: cookie kan begrijpen hoe de gebruiker zich site-overspannend heeft gedragen, UX-testing

 • Google Tag Manager Aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland Functie: beheer van websitetags via een interface, integratie van programmacodes op onze websites

 • Google Ads Aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland Functie: Plaatsing van advertenties, remarketing, conversie-tracking Meer informatie vindt u op: (https://adssettings.google.com/authenticated).

 • Google Floodlight Aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland Functie: traceren van bezoekersacties, meten van het succes van reclamecampagnes en de optimalisatie ervan, conversie-tracking, retargeting

 • Google Doubleclick Aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland Functie: plaatsen van advertenties, meten van de efficiëntie, remarketing, conversie-tracking

 • Facebook-Pixel Aanbieder: Facebook, Inc., ATTN: Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025 , USA Functie: traceren van bezoekersacties, meten van het succes van reclamecampagnes en de optimalisatie ervan, conversie-tracking, retargeting

 • Hotjar Provider: Hotjar Ltd, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta Functie: Cookies kunnen bijhouden hoe gebruikers meerdere websites verkennen; creatie van heatmaps, sessies opslaan, onderzoeken/enquêtes

Beheer van cookies en trackingmechanismen

In de browser en/of in onze privacy-instellingen kunt u uw instellingen voor cookies en trackingmechanismen beheren:

Opmerking: de door u gebruikte instellingen hebben telkens alleen betrekking op de gebruikte browser.

Alle cookies uitschakelen

Als u alle cookies wilt uitschakelen, ga dan naar uw browserinstellingen en deactiveer het plaatsen van cookies. Houd er rekening mee dat hierdoor de functionaliteit van de website kan worden beïnvloed.

Beheer van uw instellingen met betrekking tot technisch niet noodzakelijke cookies en trackingmechanismen

Als u onze webpagina's bezoekt, wordt u in een cookie-laag gevraagd ons toestemming te geven voor de toepassing van comfort- en marketing-cookies resp. trackingmechanismen. In onze privacy-instellingen kunt u reeds gegeven toestemming(en) voor toekomstige toepassing herroepen of ook ons uw toestemming geven voor een later tijdstip.

Social plug-ins

Wij passen in ons online-aanbod zogenoemde social plug-ins van diverse sociale netwerken toe, deze worden in dit gedeelte afzonderlijk beschreven. Bij toepassing van de plug-ins maakt uw internetbrowser direct verbinding met de server van het desbetreffende sociale netwerk. Hierdoor ontvangt de betreffende aanbieder de informatie dat uw internetbrowser de pagina in kwestie heeft bezocht, ook als u geen gebruikersaccount hebt bij die aanbieder of daar niet bent ingelogd. Logbestanden (inclusief IP-adres) worden daarbij door uw internetbrowser direct aan een server van de desbetreffende aanbieder doorgegeven en evt. daar opgeslagen. De aanbieder resp. zijn server kan buiten de EU dan wel de EER gevestigd zijn (bijv. in de VS).

De plug-ins zijn zelfstandige uitbreidingen van de aanbieders van sociale netwerken. Wij hebben er daarom geen invloed op hoeveel gegevens de aanbieders van sociale netwerken verzamelen en opslaan.

Doel en omvang van de verzamelde gegevens, hun verdere verwerking en gebruik ervan door het sociale netwerk evenals uw rechten en instellingsmogelijkheden dienaangaande om uw privacy te beschermen vindt u in de privacyverklaringen van de desbetreffende sociale netwerken.

Als u niet wilt dat de aanbieder van het sociale netwerk gegevens over dit online-aanbod ontvangt en evt. opslaat dan wel verder gebruikt, gebruik dan de desbetreffende plug-ins niet.

Met de zogenoemde 2-klik-oplossing (beschikbaar gesteld door Heise Medien GmbH & Co. KG) beschermen wij u ertegen, dat uw bezoek aan onze webpagina's standaard door aanbieders van sociale netwerken wordt vastgelegd en geëvalueerd. Wanneer u een van onze internetpagina's bezoekt, dan zijn daarop aanwezige plug-ins van dat soort in eerste instantie gedeactiveerd. De plug-ins worden pas geactiveerd wanneer u op de weergegeven button klikt.

Plugins van Facebook

Facebook wordt door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, beheerd ("Facebook"). Een overzicht van de plug-ins van Facebook en hoe deze er uitzien vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plug-ins: informatie over gegevensbescherming bij Facebook vindt u hier: http://www.facebook.com/policy.php.

Cliplister

Dit online-aanbod maakt gebruik van het videoplatform Cliplister, dat wordt beheerd door Cliplister GmbH, Schauenburgerstr. 116, 24114 Kiel, Duitsland ("Cliplister"). Cliplister is een platform dat de weergave van audio- en videobestanden mogelijk maakt.

Wanneer u een relevante pagina van ons aanbod bezoekt, maakt de ingebedde Cliplister-speler verbinding met Cliplister, zodat het video- of audiobestand kan worden overgezet en weergegeven. Daarbij worden ook uw IP-adres en apparaatspecifieke informatie doorgegeven aan Cliplister als opdrachtnemer en door Cliplister in versleutelde en geanonimiseerde vorm vastgelegd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens door Cliplister.

Meer informatie over de hoeveelheid verzamelde gegevens en het doel van het verzamelen, over de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Cliplister, over uw rechten en uw opties aangaande gegevensbescherming vindt u in de privacyverklaring van Cliplister op https://www.cliplister.com.

YouTube

Dit online-aanbod maakt gebruik van het videoplatform YouTube, dat wordt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("YouTube"). YouTube is een platform dat de weergave van audio- en videobestanden mogelijk maakt.

Wanneer u een relevante pagina van ons aanbod bezoekt, maakt de ingebedde YouTube-speler verbinding met YouTube, zodat het video- of audiobestand kan worden overgezet en weergegeven. Daarbij worden ook gegevens overgedragen aan YouTube als verantwoordelijke. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens door YouTube.

Meer informatie over de hoeveelheid verzamelde gegevens en het doel van het verzamelen, over de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YouTube, over uw rechten en uw opties aangaande gegevensbescherming vindt u in de privacyverklaring van YouTube.

Communicatietools op socialemediaplatforms

Wij gebruiken op onze pagina's bij socialemediaplatforms (bijv. Twitter) communicatietools om berichten die u ons via socialemediaplatforms stuurt te verwerken en u ondersteuning te kunnen bieden.

Wanneer u ons een bericht stuurt via een socialemediaplatform, dan wordt dit (plus evt. andere gegevens die wij van de aanbieder van het socialemediaplatform met het bericht ontvangen, zoals uw naam en bijgevoegde bestanden) door ons ter verwerking van uw aanvraag verwerkt. Bovendien kunnen wij de gegevens in gecombineerde en geanonimiseerde vorm evalueren om het gebruik van onze socialemediaplatforms beter te begrijpen. De persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen kunnen aan de voor de aanvraag verantwoordelijke rechtspersoon van Bosch worden doorgestuurd (bijvoorbeeld wanneer u een product aanvraagt dat door een ander deel van Bosch wordt beheerd). De rechtsgrondslag voor deze wijze van verwerken komt voort uit ons legitiem belang (Art. 6 par. 1 f) AVG) of een evt. bestaande contractrelatie (Art. 6 par. 1 b) AVG). Uiterlijke 180 dagen na ontvangst van uw bericht worden uw gegevens weer gewist.

Nieuwsbrief met aanmelding; Herroepingsrecht

Binnen ons online-aanbod kunt u zich op onze nieuwsbrief abonneren. We passen hiervoor het zogenoemde Double Opt-In-proces toe, volgens welk we u pas een nieuwsbrief per e-mail, mobiele berichtendiensten (zoals bijv. WhatsApp), SMS of push-bericht zullen sturen als u ons vooraf nadrukkelijk door het aanklikken van een link in een bericht toestemming hebt gegeven om deze nieuwsbriefdienst te activeren. Mocht u later beslissen de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen, dan kunt u het abonnement te allen tijde stopzetten door uw toestemming in te trekken. Dit kunt u doen via de in de e-mailnieuwsbrief verwerkte link of anders in de beheerinstellingen van het desbetreffende online-aanbod. Alternatief kunt u ook altijd contact met ons opnemen. Zie hiervoor de aanwijzingen in het gedeelte Contact.

Externe links

Ons online-aanbod kan links naar internetpagina's van derden − niet aan ons gelieerde aanbieders – bevatten. Na het aanklikken van de link hebben wij geen invloed meer op het verzamelen, verwerken en gebruik van eventueel met het aanklikken van de link aan derden doorgegeven persoonlijke gegevens (zoals bijvoorbeeld IP-adressen of de URL van de pagina waarop de link zich bevindt), aangezien wij natuurlijk geen controle hebben over het gedrag van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van dergelijke gegevens door derden.

Veiligheid

Onze medewerkers en de door ons gecontracteerde dienstverleners zijn verplicht tot geheimhouding en naleving van de toepasselijke bepalingen van de gegevensbeschermingswetgeving.

Wij nemen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om een adequaat beveiligingsniveau te kunnen garanderen en uw door ons beheerde gegevens met name tegen de risico's van onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, manipulatie, verlies, wijziging of onbevoegde openbaarmaking resp. onbevoegde toegang te beschermen. Onze veiligheidsmaatregelen worden in voortdurende samenhang met de technologische ontwikkelingen verbeterd.

Gebruikersrechten

Volg voor het afdwingen van uw rechten de aanwijzingen in het gedeelte Contact. Zorg er daarbij voor dat wij uw persoon eenduidig kunnen identificeren.

Recht op informatie en inlichtingen:

U hebt het recht van ons een bevestiging te ontvangen of wij persoonlijke gegevens van u verwerken. Zo ja, dan kunt u een recht doen gelden op informatie met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij van u verwerken.

Recht op correctie en verwijdering:

U mag ons vragen verkeerde gegevens te corrigeren en - als aan alle wettelijke verplichtingen is voldaan - vragen om completering of verwijdering van uw gegevens.

Dat geldt niet voor de gegevens die zijn vereist voor facturering en boekhouding of onder de wettelijke bewaarplicht vallen. Voor zover toegang tot zulke gegevens niet is vereist, wordt de verwerking daarvan echter beperkt (zie hieronder).

Beperken van de verwerking:

U mag ons verzoeken - als aan alle wettelijke verplichtingen is voldaan - de verwerking van uw gegevens te beperken.

Bezwaar tegen gegevensverwerking onder rechtsgrondslag "legitiem belang"

Bovendien hebt u het recht, om redenen die te maken hebben met uw bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen gegevensverwerking door ons, voor zover deze op de rechtsgrondslag legitiem belang berust. We staken dan de verwerking van uw gegevens, tenzij wij - conform de wettelijke voorschriften - zwaarwegende, legitieme redenen voor de verdere verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw rechten.

Bezwaar tegen direct marketing:

U kunt bovendien te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van reclamedoeleinden en daaraan gekoppelde profilering ("bezwaar tegen marketing"). Houdt er rekening mee dat uw bezwaar en het gebruik van uw gegevens in een reeds lopende campagne elkaar om organisatorische redenen zouden kunnen overlappen.

Herroepen van toestemming:

Wanneer u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, dan kunt u deze te allen tijde effectief voor de toekomst herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot de herroeping blijft hierdoor onaangetast.

Gegevensportabiliteit:

U hebt bovendien het recht om te vragen om overdracht van gegevens die u aan ons ter beschikking hebt gesteld in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat resp. - voor zover technisch mogelijk - aan derden.

Recht op bezwaar bij de toezichthoudende autoriteit:

U hebt het recht een klacht in te dienen bij een autoriteit aangaande gegevensbescherming. U kunt zich hiertoe wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit in uw woonplaats resp. provincie of tot de voor ons verantwoordelijke gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Autorité de la protection des données (APD)

Drukpersstraat / Rue de la Presse 35
1000 Brussel / Bruxelles
Tel : +32 2 274 48 00
Fax : +32 2 274 48 35
Email : contact@apd-gba.be

Wijziging gegevensbeschermingsmaatregelen

Wij behouden ons het recht voor onze veiligheids- en gegevensbeschermingsmaatregelen te wijzigen, mocht dit om reden van technische ontwikkelingen noodzakelijk zijn. In deze gevallen zullen we ook onze richtlijnen met betrekking tot gegevensbescherming aan de nieuwe situatie aanpassen. Neem daarom altijd de meest recente versie van onze gegevensbeschermingsrichtlijn in acht.

Contact

Als u met ons in contact wilt treden, kunt u ons bereiken via de in het gedeelte "Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking" aangegeven adresgegevens.

Om uw rechten in relatie tot de gegevensverwerking uit te oefenen, volgt (klikt) u de volgende link: https://request.privacy-bosch.com/entity/TTBE/lang/nl-BE/?app=0074dc29-7ac7-4dd4-b516-a309b800366d

Om voorvallen in relatie met de gegevensverwerking te melden, volgt (klikt) u de volgende link: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

U bereikt ons ook via het volgende e-mailadres:

privacy.ttbe@bosch.com

Voor opmerkingen en bezwaren met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens, adviseren wij, dat u contact opneemt met onze verantwoordelijke voor de gegevensverwerking:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
DEUTSCHLAND

 • Algemene voorwaarden

  Aanvaard ajb de Algemene voorwaarden vooraleer media te downloaden